HNCK5108YERLİ VE YABANCI SERMAYE ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU

KKTC’de Şirket Kurmak

KKTC’DE YABANCI SERMAYE İŞTİRAKİYLE KURULACAK ŞİRKETLERİN TESCİL PROSEDÜRÜ

1. İsim Yoklaması: Kurulacak olan şirket için alınması düşünülen isim hususunda, üzerinde KKTC damga pulu bulunan bir dilekçe ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, Şirketler Mukayyitliğine müracaat edilerek isim yoklaması yaptırılır.

2. Kurulacak Şirket İçin Aşağıdaki Belgelerle Şirketler Mukayyitliğine Başvurulur:

a. Kurulacak olan şirketin direktörleri şirketin kuruluş amacını, öngörülen kayıtlı ve ödenmiş sermayesini, hedeflenen faaliyet alanını izah eden bir niyet mektubunu

b. Limited şirketin Ana sözleşme ve Tüzüğü; bunun için KKTC damga pulu

c. M.Ş. 1, 2 ve 3 formları; bunlar için KKTC damga pulu.

d. Her Yabancı Uyruklu Hissedar ile ilgili olarak ;

Pasaportunun aslı görülmek şartıyla pasaportunun fotokopisi veya Ülkesindeki (varsa) KKTC Temsilciliğinden (yoksa) T.C. Elçilik/ Konsolosluğundan veya KKTC’deki ülkesinin diplomatik misyonundan onaylı pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisi.( T.C., A.B.D. ve Avrupa Birliği ülkeleri hariç Resmi makamlardan alınan belgeler o makamın onayını taşımalı diğer belgeler ise bir noter tarafından onaylanmalı)

Ülkesinde KKTC Temsilciliği bulunmayan pay sahibi olacak kişinin iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınmış doğruluk (sabıkasızlık) belgesi, ülkesindeki T.C. Elçilik / Konsolosluğundan veya (varsa) KKTC’deki ülkesinin diplomatik misyonundan onaylı olmalı. (T.C., A.B.D. ve Avrupa Birliği ülkeleri hariç Resmi makamlardan alınan belgeler o makamın onayını taşımalı diğer belgeler ise noter tarafından onaylanmalı.)

Pay sahibi olacak Tüzel kişi ise; Denizaşırı Şirketlerden istenen ilk 4 husus ve pay alma hususunda Yönetim Kurulu kararı.
Yabancı uyruklu pay sahipleri hisse paylarının karşılığını mutasavver şirketin hesabına yatırdığını gösteren banka yazısı.
e) Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin şirket kurmasında, ortaklığa katılmasında, ortaklık oranlarını %49’un üstüne çıkarmasında, sermaye artırımı, tasfiye birleşme, iştirak gibi değişiklikleri yapmasında Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı gerekir.

f) Her Yabancı Uyruklu Direktör ile ilgili olarak:

Pasaportunun aslı görülmek şartıyla pasaportunun fotokopisi veya Ülkesindeki (varsa) KKTC temsilciliğinden (yoksa) TC Elçilik/ Konsolosluğundan veya KKTC’deki ülkesinin diplomatik misyonundan onaylı pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisi. (T.C., A.B.D. ve Avrupa Birliği ülkeleri hariç) Ancak bu ülkelerdeki bir noterden onaylı olmalı.
Savcılık veya Polis Müdürlüğünden veya iç güvenlikten sorumlu makamdan alınacak doğruluk (sabıkasızlık ) belgesi, ülkesindeki (varsa) KKTC Temsilciliğinden (yoksa) T.C. Büyükelçilik/ Konsolosluğundan veya KKTC’deki ülkesinin diplomatik misyonundan onaylı olmalıdır. (T.C., A.B.D. ve Avrupa Birliği ülkeleri hariç kendi makamlarında onaylı olmalı).
KKTC Vergi Dairesinden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi.
g) Ancak döviz, kuyumculuk, sigorta, Banka, şans oyunları v.s. hariç KKTC Temsilciliği onayı gerekmektedir.

3. Yukardaki formaliteler tamamlandıktan sonra KKTC Şirketler Mukayyitliğince tescil işlemi yapılarak neticelendirilir.

Bazı Ek Bilgiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Limited Şirketler, Kıbrıs Yasaları, Fasıl 113, Limited Şirketler Yasası altında kurulur. Tescil Müracaatı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi bünyesindeki Şirketler Mukayyitliğine yapılır.

KKTC yasalarında geçen “Limited Şirket” deyimi tüzel kişiliği haiz sınırlı sorumlu Şirket anlamında olup, Türkiye Cumhuriyeti yasalarındaki “Limited Şirket” deyimi ile karıştırılmamalıdır. Fasıl 113 Limited Şirketler yasası altında kurulan ve sorumlulukları sermaye payları ile sınırlı olan şirketler (a) Limited Şirketler (Halka Açılımlı) ve (b) Özel Limited Şirketler olup, bu ikincileri Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında kurulan “Limited Şirketlere” tekabül etmektedir. Özel Limited Şirketler en az iki en çok elli üye ile kurulabilirken, Limited Şirketler (Halka Açılımlı) en az yedi kişi ile kurulabilmektedir. Kurulacak olan şirketin sermayesi asgari 1.4.2006 tarihinden itibaren 100,000 $
karşılığı Türk Lirası olmalıdır.

Yabancı (Deniz Aşırı) Şirketler

Yabancı ülkelerde kurulan Limited veya Anonim Şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulundan izin alınması koşuluyla, KKTC’de bir işyeri (veya şube) açmak için bir Yabancı (veya denizaşırı) şirket statüsünde tescil ettirebilirler .

Bu maksatla KKTC Şirketler Mukayyitliğine şu evraklarla müracat edilebilir. Tescil ettirilmek istenen şirketin ülkesindeki (varsa) KKTC Temsilciliğinden (yoksa) T.C. Elçilik veya Konsolosluğundan; (T.C., A.B.D. ve Avrupa Birliği ülkeleri hariç Resmi makamlardan alınan belgeler o makamın onayını taşımalı diğer belgeler ise bir noter tarafından onaylanmalı)
(1) Tadilatlarıyla birlikte Şirketin Ana Sözleşme ve Tüzüğü; KKTC damga pulları

(2) i) Yönetim Kurulu Üyelerinin en son tarihe göre tam listesi. İkamet adresleri ve uyrukları. Yine bunların pasaportları veya nüfus cüzdanlarının fotokopileri. ii) Ülkesinde KKTC Temsilciliği bulunmayan tüzel kişilerin Yönetim Kurulu Üyelerinden, iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınan doğruluk (sabıkasızlık) belgesi

(3) Hisedarların en son tarihe göre tam listesi ile ikamet adresleri, hisse türleri, değerleri ve adetleri

(4) Şirketin kayıtlı bulunduğu yerin Ticaret Odasından alınacak ve şirketin halen faaliyette olduğunu gösteren yeni tarihli belge

(5) Şirketin, özellikle hangi faaliyetleri yapmak maksadıyla KKTC’de bir işyeri (veya şube) açmak ve bu maksatla hangi miktarda “İşletme Sermayesini” tahsis etmek niyetinde olduğunu gösteren Yönetim Kurulu Kararı

(6) KKTC’de yerleşmiş olan ve tescil ettirilmek istenen Şirketi KKTC’de temsile ve onun adına, KKTC makamlarınca yapılacak resmi tebligatı ve mahkeme ihbarlarını
kabule yetkili ve görevli kılındığı beyan edilen bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin isim ve adresleri verilmek suretiyle atandığına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
(7) Y.Ş. 1, 2 ve 3 formları KKTC Damga pulu

(8) Şirket adına KKTC Vergi Dairesinden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi.

Şirket kuruluşu ile ilgili gerekli belgeler ve bilgiler için bizimle iletişim‘e geçin.